Swyddi

I gael rhagor o wybodaeth, Swyddfa Bersonél
7 Coopers Yard, Curran Road, Cardiff.
Ffon: (029) 20235277 Facs: (029) 20233986
neu personel@weacymru.org.uk

Islwythwch Ffurflen Cais

Dilynwch ni ar Facebook WEA Cymru News

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynnol, Gwasanaeth Cwsmeriaid
a Datblygu’r Gweithlu (swydd i’w rannu)

Ardal Gogledd Cymru / Bangor
14 awr yr wythnos
Cyflog cychwynnol £43,303 pro rata y flwyddyn
Dyddiad cau ar gyfer ceisadau: Dydd Gwener 1af Awst 2014 am 9yb.
Ffurflen Cais

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Jennifer Jones drwy ebost Jennifer.Jones@weacymru.org.uk neu ffonio 01766800449.

Rydym yn edrych am berson profiadol, proffesiynnol AD fel partner i’r Cyfarwyddwr AD a Datblygu Gweithlu presennol i arwain y sefydliad drwy gyfnod o newid cyffrous.

Yn CIPD gymwysiedig a gyda phrofiad amlwg fel ymarferydd AD lefel uwch, byddwch yn rheoli pob agwedd o swyddogaeth AD a Iechyd a Diogelwch y sefydliad. Byddwch yn aelod o’r Uwch Dîm Reoli, yn cyfrannu at weithgareddau strategol a chynllunio WEA Cymru ac yn darparu cyngor ar faterion cymhleth yn ymwneud gyda rheoli pobol.

Mae’r rôl angen cyfathrebu ardderchog, sgiliau negodi a dylanwadu, gyda dull arloesol i ddatrys prolemau a’r gallu i reoli newid yn effeithiol.

Cymwyseddau Rheoli a Proffil Rôl

Twtoriad

Mae WEA Cymru yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid sydd yn gymwys i addysgu o leiaf lefel 3 i ychwanegu at eu rhestr cyfredol o diwtoriaid. Rydym a diddordeb arbennig mewn tiwtoriaid sydd a arbenigaeth pwnc ac hefyd yn gymwys i ddysgu Sgiliau Hanfodol o lefel mynediad hyd at lefel 4 ac / neu â’r gallu i ddysgu drwy’r Gymraeg a / neu’n ddwyieithog.

Oriau amrywiol
£19.03 - £22.13 Yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau )
Lleoliadau: Môn, Gwynedd, Conwy / Dinbych, Fflint / Wrecsam, Powys
Ffurflen cofrestru Tiwtor

Gwybodaeth lawn