Swyddi

I gael rhagor o wybodaeth, Swyddfa Bersonél
7 Coopers Yard, Curran Road, Cardiff.
Ffon: (029) 20235277 Facs: (029) 20233986
neu personel@weacymru.org.uk

Islwythwch Ffurflen Cais

Dilynwch ni ar Facebook WEA Cymru News

Swyddog Cyllid

Parhaol ~ Amser llawn
Cyflog: £21,936* y flwyddyn
Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad Cau: 20.10.14

Ynghylch y Swydd
Fel Swyddog Cyllid WEA Cymru byddwch yn gyfrifol am sefydlu, cynnal a chysoni’r llyfr cyfrifon cyffredinol yn ogystal â pharatoi a chysoni cyfriflenni banc. Bydd gennych reolaeth ar sicrhau cofnodaeth briodol o drafodiadau a’u bod wedi eu bwydo i’r system gyfrifon gan baratoi adroddiadau cyllid misol. Chi fydd y prif gyswllt yn darparu cyngor a chefnogaeth ar faterion ariannol a byddwch yn mynychu cyfarfodydd ar gais y Cyfrifydd Rheolaethol.

Amdanoch chi
Byddwch wedi cael profiad o gofnodi trafodiadau cyfrifon a chadw cofnodion cyfrifon. Mae’n hanfodol y b ydd gennych brofiad o gysoniadau banc a phrosiect a bydd gennych gymhwyster cyfrifeg perthnasol neu gymhwyster busnes. Hefyd bydd gennych sgiliau TG ardderchog at ddefnydd monitro, gwerthuso a chofnodi a gwybodaeth fanwl o gyfrifon gyfrifiadurol. Gyda’r gallu i weithio mewn amgylchedd weithio gyfrinachol, bydd gennych y gallu i weithredu’n ddoeth ynghylch materion sensitif.

Gwybodaeth lawn gan gynnwys Proffil y Rôl a Manyleb Bersonol

Swyddog Contract/Grant

Parhaol ~ Amser llawn
Cyflog: £21,936* y flwyddyn
Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad Cau: 20.10.14

Ynghylch y Swydd
Fel Swyddog Contract/Grant WEA Cymru byddwch yn gyfrifol am gynnal gwasanaethau ariannol, cyfrifeg a gweinyddol er mwyn ateb anghenion deddfwriaethol a chefnogi gweithrediadau. Byddwch yn cynorthwyo gyda pharatoi cyllidebau a chasglu a chyflwyno hawliadau ar sail amserol gan sicrhau gwybodaeth ariannol ar gyfer pob contract yn ôl y gofyn. Byddwch yn darparu cyngor a chefnogaeth ar faterion ariannol a chymhwysedd, yn mynychu cyfarfodydd rheolaeth prosiectau ac arwain archwiliadau prosiect, gan sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau ariannol WEA Cymru yn cael eu gweithredu’n effeithiol.

Amdanoch chi
Byddwch wedi cael profiad o gofnodi trafodiadau prosiect a chasglu hawliadau ar gyfer cyllidwyr a byddwch yn gallu dangos medrusrwydd mewn cyllido a rhag-weld. Mae cymhwyster cyfrifeg neu fusnes berthnasol yn hanfodol, hefyd bydd gennych sgiliau TG ardderchog at ddefnydd monitro, gwerthuso a chofnodi ariannol. Bydd gennych wybodaeth gadarn o CGE a chronfeydd grant/prosiect eraill a bydd gennych wybodaeth fanwl o becynnau cyfrifon cyfrifiadurol QLF a PS Financials. Gyda’r gallu i weithio mewn amgylchedd weithio gyfrinachol, bydd gennych y gallu i weithredu’n ddoeth ynghylch materion sensitif.

Gwybodaeth lawn gan gynnwys Proffil y Rôl a Manyleb Bersonol

 

Cynorthwy-ydd Prosiect Digiskills Cymru

Cyfnod penodol hyd at fis Mawrth 2016 ~ 17.5 awr yr wythnos
Cyflog: £18,976 Cyflog dechreuol pro rata y flwyddyn
Lleoliad: Gweithio yng Nghaerdydd, Glynebwy neu Abertawe, gweithio gartref hystyried
Dyddiad Cau: 15/10/14 am 9am
Cynhelir y cyfweliadau yng Nghaerdydd ar 23/10/14

Islwythwch Ffurflen Cais

Am y Prosiect Digiskills

Cyllidir prosiect Digiskills Cymru gan Lywodraeth Cymru ac mae’n bartneriaeth rhwng UNSAIN ac WEA Cymru.Nod y prosiect yw cefnogi’r gwaith o ddatblygu, cyflwyno a manteisio ar gyfleoedd dysgu ar-lein ar gyfer gweithlu’r gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, ac mae’n anelu at ddysgu sgiliau digidol ‘y genhedlaeth nesaf’ i’r gweithlu.

Am y Swydd

Byddwch yn helpu gyda chyflwyno a gweinyddu Prosiect Digiskills Cymru UNSAIN, gan gynnwys cynrychioli’r prosiect mewn cyfarfodydd a digwyddiadau ymwybyddiaeth o ddysgu, recriwtio hyrwyddwyr digidol, a chynorthwyo gyda chydgynllunio a threfnu’r ddarpariaeth ddysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein. Darparu cefnogaeth a chyfarwyddyd ar-lein i hyrwyddwyr digidol, cysylltu â phrosiectau eraill Cronfa Ddysgu Cymru, canghennau o undebau llafur, cyflogwyr, darparwyr, tiwtoriaid a rhanddeiliaid eraill. Cynorthwyo Rheolwr y Prosiect i ddiweddaru a datblygu Gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol y Prosiect.

Amdanoch chi

Byddwch yn brofiadol am weithio mewn partneriaeth a byddwch wedi gweithio mewn partneriaeth ag ystod eang o sefydliadau. Bydd gennych ddealltwriaeth o dechnolegau dysgu a dysgu ar-lein a byddwch wedi cael profiad o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i gefnogi a hybu dysgu. Yn gyfathrebwr rhagorol, byddwch yn gallu cymell a sbarduno eraill. Mae’n hanfodol bod gennych gerbyd at eich defnydd a’ch bod yn fodlon teithio ledled De Cymru.

Gwybodaeth lawn gan gynnwys Proffil y Rôl a Manyleb Bersonol

Twtoriad

Mae WEA Cymru yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid sydd yn gymwys i addysgu o leiaf lefel 3 i ychwanegu at eu rhestr cyfredol o diwtoriaid. Rydym a diddordeb arbennig mewn tiwtoriaid sydd a arbenigaeth pwnc ac hefyd yn gymwys i ddysgu Sgiliau Hanfodol o lefel mynediad hyd at lefel 4 ac / neu â’r gallu i ddysgu drwy’r Gymraeg a / neu’n ddwyieithog.

Oriau amrywiol
£19.03 - £22.13 Yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau )
Lleoliadau: Môn, Gwynedd, Conwy / Dinbych, Fflint / Wrecsam, Powys
Ffurflen cofrestru Tiwtor

Gwybodaeth lawn