Newyddion

Llongyfarchiadau i'n dysgwyr a thiwtoriaid a gydnabyddir gan NIACE

"Hoffwn i a phawb arall yn WEA Cymru longyfarch yn fawr iawn y dysgwyr a thiwtoriaid hynny sydd wedi cael eu cydnabod yn y Gwobrau Ysbrydoli Dysgu, a roddir gan NIACE Cymru ar y cyd â llawer o Bartneriaethau Dysgu lleol. Mae eich ymdrechion wedi cael eu canmol ar hyd a lled Cymru a gallwch fod yn falch iawn o’ch cyflawniadau. Mae WEA Cymru yn falch ohonoch chi hefyd ac o fod yn gysylltiedig â modelau rôl mor gadarnhaol."
Maggi Dawson CEO

Darlith yr Eisteddfod i gael ei roi gan y Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd AS

Os ydych yn ymweld â'r Eisteddfod Genedlaethol - dewch draw i'r ddarlith Gymraeg hwn

"Y Sialens iGyfiawnder a Gwleidyddion"
gan y Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd AS

The Lantern Centre, Eglwys Hall Street, Llanelli - 07.08.14 - 7.30 pm

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Chadeirydd WEA Cymru Llanelli, Ken Owen, ar 01554 777 077
neu’r Trysorydd, Jane Carter, ar 777 067 neu’r Ysgrifennydd, Caroline Streek, ar 741 525.

Hyfforddi Hyrwyddwyr Digidol yng Ngwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn Dechrau Gyda Lansio Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol Cymru

Dywedodd Richard Speight, Rheolwr y Prosiect DigiSkills, “Ar ôl cydweithio’n agos â’n partneriaid yn y prosiect, UNSAIN Cymru a WEA Cymru, a diolch i gymorth ariannol Llywodraeth Cymru drwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi y bydd y cyntaf o’n Hyrwyddwyr Digidol gwirfoddol yn y GIG a’r sector gofal cymdeithasol yn dechrau ar eu hyfforddiant yr wythnos hon. Gobeithiwn hefyd, yn awr bod yr adnoddau dwyieithog newydd yn barod, y bydd Cymdeithasau Tai Cymru yn ymuno â’r Rhwydwaith fel aelodau llawn.”

Mwy ...

Lansiad swyddogol WEA Cymru
gan Ken Skates AC, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

Prif Swyddog Gweithredol Maggi Dawson a Rob Humphreys Cadeirydd y Llywodraethwyr yn croesawu siaradwyr gwadd a phartneriaid i lansiad swyddogol WEA Cymru ar 1 Mai. Siaradwyr yn y digwyddiad oedd yr Athro Michael Scott o Brifysgol Glyndwr, Cadeirydd Yr Athro Laura McAllister o Gyngor Chwaraeon Cymru a Ken Skates AC a oedd yn dymuno llwyddiant WEA Cymru yn dweud "Bydd uno’r ddau sefydliad hanesyddol ac uchel eu parch hyn yn creu’r mudiad addysg yn y gymuned i oedolion fwyaf yng Nghymru, ac felly yn helpu llawer o oedolion i gael mynediad i ddysgu a chyfleoedd hyfforddiant a gwireddu eu potensial.

Credwn mewn gweithio ar y cyd, mewn rhannu arbenigedd ac adnoddau a, ble mae’n bosibl, cyflawni effeithiolrwydd. Mae’r uno yma yn cynrychioli ymrwymiad clir tuag at ddysgu, ac yn darparu sail gadarn i ni ar gyfer dyfodol addysg yn y gymuned i oedolion yng Nghymru.

Dymunaf bob llwyddiant i WEA Cymru am y dyfodol.”
Mwy...

 

WEA Cymru yn Talu Teyrnged – Arfon Rhys, Tiwtor WEA

Roedd Arfon Rhys yn berson brwdfrydig, mentrus a chreadigol a ddefnyddiai’r dulliau addysgu diweddaraf a chyfryngau cymdeithasol i gynorthwyo dysgwyr. Roedd wedi ymrwymo’n llwyr i arferion dysgu cynhwysol, ac roedd yn diwtor penigamp a gâi ei barchu a’i edmygu gan ei ddysgwyr. Byddai Arfon yn gwneud ei orau dros bob dysgwr yn ei grwpiau ac yn pledio achos y dysgwyr hynny nad oeddynt wedi cael profiad dysgu cadarnhaol yn y gorffennol. Yn drist iawn, ychydig o ddyddiau cyn ei farwolaeth, cawsom wybod gan NIACE Dysgu Cymru ei fod yn un o dri thiwtor a oedd wedi cael eu cymeradwyo yn y categori Tiwtora mewn Byd Digidol. Byddai wedi bod mor falch dim ond i wybod ei fod wedi cael ei enwebu!

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bu Arfon yn gyfrwng i ddatblygu’r rhaglen addysg a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru ac mae’n sicr y bydd y gwaddol hwn yn parhau, yn nhermau’r sgiliau, gwerthoedd a dyheadau a ysgogodd mewn cenhedlaeth newydd o diwtoriaid WEA a hefyd ym mywydau’r llu o ddysgwyr a ysbrydolodd – gan gynnwys llawer o’n staff.

Mwy...

Gwleidyddion yn canmol y fenter gelf ‘Can of Worms’

Mae prosiect celf arloesol sy’n helpu pobl o bob oedran i wneud ffrindiau, magu hyder a darganfod eu doniau cudd wedi cael ei ganmol gan wleidyddion lleol blaenllaw a fu’n ymweld ag arddangosfa wedi’i threfnu gan y fenter gelf ‘Can of Worms’ a gynhaliwyd yr wythnos ddiwethaf.

Roedd Mark Isherwood AC a Mark Tami AS ymhlith y rheiny a ddaeth i weld yr arddangosfa yn Llys Eleanor yn Shotton a oedd yn dangos gwaith tenantiaid a phreswylwyr naw cynllun a reolir gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn yng Ngogledd Cymru, a dywedodd y ddau fod dawn greadigol yr artistiaid wedi gwneud cryn argraff arnynt.
Yn ogystal â gwaith tenantiaid Llys Eleanor, Cynllun Gofal Ychwanegol i bobl dros 60 oed, roedd yr arddangosfa’n cynnwys gwaith gan bobl ifanc ac oedolion digartref o wyth Cynllun Byw gyda Chymorth sydd hefyd yn cael eu rheoli gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn.

Eglurodd Sarah O’Connell Jones, sy’n rheoli’r prosiect ar ran WEA Cymru: “Mae’r prosiect ‘Can of Worms’ yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i arwain gan WEA Cymru. Mae’r prosiect wedi rhoi cyfle i ni ddarparu 15 cwrs o ddosbarthiadau celf wedi’u hachredu mewn perthynas ag wyth Cynllun Byw gyda Chymorth ac un Cynllun Gofal Ychwanegol sy’n cael eu rhedeg gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn. Nod y prosiect ydy creu gwaith celf ar y themâu Gwahaniaethu a Hunaniaeth. Rydw i’n falch iawn o lwyddiant y prosiect cyffrous yma.”
Gwybodaeth lawn

Uwch Dîm Rheoli a Gyhoeddwyd

Prif Swyddog Gweithredol, Maggi Dawson, cyhoeddodd bod yr Uwch Dîm Rheoli wedi cael ei benodi, llongyfarchiadau i'r canlynol ar eu penodiadau

Cyfarwyddwr Cwricwlwm a'r Iaith Gymraeg - Lynda Jones
Cyfarwyddwr Cyllid - Mark Baines
Pennaeth Arloesi a Mudiad Gwirfoddol - Caron Williams
Cyfarwyddwr Ansawdd, Cefnogi Dysgwyr a Gwybodaeth - Sharon Reader
Pennaeth Adnoddau Dynol a Datblygu'r Gweithlu - Cath Hicks

Gweinidog yn canmol CAG Cymru newydd ei ffurfio am ei gweledigaeth, egni a chysylltiadau cymunedol eang

Cafodd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru ei lansio gan Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, ar 14.1.2014 yn Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd.

Disgrifiodd y lansiad fel “digwyddiad pwysig sy’n rhagflaenu dyfodol cyffrous ar gyfer addysg a hyfforddiant i oedolion ar hyd a lled Cymru”. Dywedodd fod yr uno’n “cynnig cyfle i wella addysgu a dysgu yn y gymuned ac yn creu corff addysg oedolion a sgiliau i Gymru gyfan sydd hefyd yn cadw ac yn cryfhau brand a gydnabyddir yn genedlaethol”.

Siaradodd am hanes balch a chlodwiw y ddau gorff yn darparu addysg oedolion yn y gymuned ac am eu nod cyffredin o gynnig addysg “ail gyfle” a fyddai’n newid bywydau, “nodweddion a oedd yn cyd-fynd yn agos â pholisi Llywodraeth Cymru”.
Dywedodd ei fod yn ystyried bod creu CAG Cymru yn gam ymlaen i’r “bennod nesaf ac yn sicrhau bod y traddodiad o hybu cydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a thegwch sydd wrth galon y ddau sefydliad yn cael ei ymgorffori mewn corff newydd sy’n ariannol gynaliadwy”.

Roedd hefyd yn cydnabod yr her a wynebai’r Gymdeithas oherwydd y cyfyngiadau ariannol tynn, ond nododd, “Bydd CAG Cymru, wrth weithio gydag awdurdodau lleol, colegau, prifysgolion, cyflogwyr, undebau llafur, y TUC, eglwysi a grwpiau ffydd, cyrff gwirfoddol a chyrff cymunedol i feithrin y bartneriaeth gymdeithasol sy’n rhan annatod o genhadaeth y ddau gorff, yn parhau i ddarparu’r addysg oedolion o safon uchel sydd ei hangen ar ddysgwyr ar draws Cymru.

“Nid yw unrhyw ddarparwr arall sy’n cynnig Addysg Gymunedol ac Oedolion yn gallu hawlio cysylltiadau cymunedol mor eang.”
Gwybodaeth lawn

Rydym yn falch iawn i allu cadarnhau bod Bwrdd Cysgodol WEA Cymru, yn ei chyfarfod y bore yma, wedi awdurdodi’r uno ffurfiol rhwng Coleg Harlech CAG Gogledd Cymru a CAG De Cymru. Digwyddodd yr uno, yn nhermau cyfreithiol, am ganol dydd heddiw (10 Ionawr 2014)

Maggi Dawson
CEO

Neges gan Gadeirydd y Bwrdd Cysgodol, Rob Humphreys

Rwy’n hapus iawn i roi gwybod i chi bod Maggi Dawson wedi ei phenodi yn Brif Swyddog Gweithredol Dynodedig WEA Cymru.

Maggi fydd Prif Swyddog Gweithredol y sefydliad newydd pan ddaw i fodolaeth ar 1 Ionawr 2014. Yn arwain at hynny bydd hi’n gweithio’n agos gyda’r Bwrdd Cysgodol a chydweithwyr o CAG(G) Coleg Harlech a CAG y De i sicrhau bod yr uno yn cymryd lle’n effeithiol a bod y ddarpariaeth i’m dysgwyr yn parhau ledled Cymru. Mae ei rôl fel Prif Swyddog Gweithredol Dynodedig yn derbyn llawn awdurdod y Bwrdd Cysgodol yn nhermau arweinyddiaeth a materion gweithredol: mae hwn yn ei dro yn cynnwys goruchwylio gweithgareddau’r ddau fudiad wrth baratoi am yr uno.

 

Billie, y tiwtor ysbrydoledig, yn arwain chwyldro Cymraeg

welsh course for classroom assistants wrexhamMae dysgwr Cymraeg “ysbrydoledig” sy’n hanu o Swydd Efrog yn arwain chwyldro yn yr ystafell ddosbarth yn ardal Wrecsam.

Mae’r tiwtor Billie Owens yn helpu 18 o gynorthwywyr dysgu o ysgolion lleol sydd wedi ymuno â chynllun arloesol i ddysgu Cymraeg llafar.

Caiff y cwrs 20 wythnos o’r enw Cwrs Iaith Meithrin ei gynnal yng Nghanolfan Adnoddau Gwersyllt ac mae wedi cael ei drefnu gan CAG Coleg Harlech, yr arbenigwyr addysg oedolion.

Dyma’r fenter gyntaf o’i bath i CAG Coleg Harlech ei threfnu yng Ngogledd Cymru ac i’r myfyrwyr mae’n brofiad pleserus yn ogystal ag addysgiadol.

Mae’r cwrs wedi’i anelu’n benodol at athrawon, gweithwyr meithrin a gwarchodwyr plant sy’n gweithio gyda phlant ifanc iawn ac sy’n dymuno dechrau dysgu Cymraeg neu feithrin eu hyder yn yr iaith.

Gwybodaeth lawn

Prosiect arloesol ar y rhestr fer ar gyfer prif wobr

open minds award nomination coleg harlech weaMae prosiect addysgol arloesol i helpu pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl yn cael ei ystyried ar gyfer gwobr bwysig.

Mae prosiect Meddwl Agored CAG Coleg Harlech ar y rhestr fer yng Nghategori Arfer Cynhwysol Gwobrau Colegau Cymru 2012.

Yn ôl Sarah O’Connell Jones, Rheolwr y Prosiect, mae’r cynllun yn cael croeso mawr gan ddysgwyr ar hyd a lled Gogledd Cymru.

Meddai: “Mae gan CAG Coleg Harlech hanes hir o weithio efo dysgwyr sydd wedi’u cau allan yn gymdeithasol, sydd wedi’u difreinio neu’n sy’n cael eu dosbarthu’n anodd eu cyrraedd.
Gwybodaeth lawn

Aelodau o’r Cynulliad yn ymweld Prosiect arloesol sy’n helpu pobl i dyfu

open minds project ponthafren powysMae myfyrwyr aeddfed sy’n dilyn cwrs garddio arloesol yng Nghanolbarth Cymru yn gwneud hanes – yn ogystal â thyfu ffrwythau a llysiau.

Mae prosiect Meddwl Agored yn y Drenewydd wedi cael ei lunio i “newid bywydau” pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl neu sydd mewn perygl o ddioddef o broblemau o’r fath.
Mae’n cael ei gynnal gan CAG Coleg Harlech, yr arbenigwyr addysg oedolion, mewn partneriaeth â

Chymdeithas Ponthafren, yr elusen iechyd meddwl, yn Longbridge Street.
Gobaith y garddwyr uchelgeisiol yw sefydlu menter gymdeithasol i werthu cynnyrch, a chynnig gwasanaethau cynllunio a thirlunio gerddi o bosibl yn y dyfodol.

Fel rhan o’r cynllun garddio, mae pump ohonynt hefyd yn astudio am Ddiplomâu mewn Dilyniant a Chyflogadwyedd a achredir gan Agored Cymru.

Credir mai hwy yw’r rhai cyntaf yng Nghymru i astudio am ddiplomâu mor heriol drwy ganolfan iechyd meddwl.

Gwnaeth eu cyflawniadau gryn argraff ar Rebecca Evans a Joyce Watson, Aelodau o’r Cynulliad ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru, a oedd wedi dod i weld y prosiect.

Meddai Rebecca Evans: “Mae’n wych. Dydw i ddim yn meddwl bod modfedd o le wedi cael ei gwastraffu ac mae eu cynlluniau ar gyfer datblygiadau pellach yn uchelgeisiol iawn.”

Ychwanegodd Joyce Watson, sy’n arddwraig frwd ei hunan: “Rydw i wedi gweld sut y gall pobl ddysgu sgiliau mewn ffordd hamddenol a sut y gallan nhw yn llythrennol fwynhau ffrwyth eu llafur, a sut y bydd hynny ynddo’i hun yn rhoi hyder iddyn nhw.”
Gwybodaeth lawn

Pennaeth yw’r uchaf yn y dosbarth am Gymraeg

Mae gwobr bwysig o fewn cyrraedd pennaeth ysbrydoledig ysgol bentref.

Mae Jennie Lewis wedi cael ei henwebu ar gyfer un o Wobrau Ysbrydoli NIACE am ei gwaith yn hybu’r iaith Gymraeg yn Ysgol Nannerch.

Cymerodd Jennie drosodd fel pennaeth yr ysgol, lle mae 72 o ddisgyblion, dair blynedd yn ôl, ychydig cyn arolygiad gan Estyn a argymhellodd y dylid gwneud mwy i hybu’r defnydd o’r iaith yn yr ysgol cyfrwng Saesneg.

Cysylltodd â Chymdeithas Addysg y Gweithwyr Coleg Harlech i sefydlu grwp o ddysgwyr ymhlith y rhieni y byddai hi ei hun yn rhan ohono, a bu’r canlyniadau y tu hwnt i bob disgwyl.
Gwybodaeth lawn

Cynllun arloesol yn llwyddo

Mae cynllun pêl-droed a sefydlwyd i helpu pobl ddi-waith i gael dyfodol newydd wedi sgorio a tharo cefn y rhwyd.
Mae mwy na 50 o bobl wedi llwyddo i gael hyd i swyddi ar ôl cymryd rhan ym mhrosiect arloesol Rhyl Strikers. Mae 179 arall oedd yn rhan o’r prosiect wedi ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod gan UEFA ac mae 282 o bobl wedi symud ymlaen i Addysg Bellach.

Yn ogystal â hyn, mae chwech o gyn fyfyrwyr Rhyl Strikers wedi sefydlu eu mentrau
cymdeithasol eu hunain. Lleolir y cynllun ar gae Clwb Pêl-droed y Rhyl, sef y Belle Vue,
a chaiff y tiwtoriaid eu hariannu gan CAG Coleg Harlech. Cefnogir y prosiect gan raglen Pêl-droed yn y Gymuned.

Gwybodaeth lawn

CAG Coleg Harlech yw’r coleg cyntaf i ennill Dyfarniad Ansawdd TUC Cymru

Mae gan TUC Cymru berthynas hir a chadarn gyda Chymdeithas Addysg y Gweithwyr a Choleg Harlech. Roedd felly yn hynod o falch o dderbyn cais am Ddyfarniad Ansawdd gan y gymdeithas gyfunedig. CAG Coleg Harlech yw’r darparwr addysg cyntaf yng ngogledd Cymru i dderbyn y Dyfarniad Ansawdd.
Yng nghanolbarth a gogledd Cymru, mae’r Adran Dysgu yn y Gweithle, mewn partneriaeth â’r Undebau wedi mynd â dysgu a hyfforddi i’r cwmnïau sector cyhoeddus a sector preifat sydd â chysylltiad beunyddiol bron â’n bywyd pob dydd, er enghraifft, Kellogs, Grampian Foods a Tesco, neu Anglesey Aluminium, ysbytai, y frigâd dân, y swyddfa dreth incwm a, pan fyddwch ar eich gwyliau yng ngogledd Cymru (allwch chi ddim mynd yn llawer uwch na hyn) Lein Bach yr Wyddfa.
Mae’r mudiad llafur a CAG Coleg Harlech yn cefnogi’r ethos o ehangu cyfranogiad ac ymgyrraedd at ddysgwyr anodd eu cyrraedd a dysgwyr anhraddodiadol megis dynion hyn, grwpiau lleiafrifoedd ethnig, gweithwyr sifft a gweithwyr rhan-amser.
Mae gan yr Adran Dysgu yn y Gweithle enw rhagorol am fynd â dysgu at y grwpiau hyn o weithwyr yn eu gweithleoedd eu hun.
Cefnogwyd y cais am y Dyfarniad Ansawdd gan swyddogion undeb rhanbarthol a gadarnhaodd fod y tiwtoriaid yn gefnogol a chyfeillgar a bod meithrin hyder yn ffactor allweddol ar bob cwrs.
Dywedodd un swyddog addysg, “Mae ganddynt (CAG) ymrwymiad cryf i ddysgu.” Un o’r enghreifftiau niferus a roddwyd oedd sut yr oedd un tiwtor wedi mynd i drafferth fawr, gan alw ffafrau i mewn hyd yn oed, er nad oedd o unrhyw fantais bersonol iddo ef, i helpu swyddog undeb, gan y byddai dysgwyr yn elwa yn y pen draw.
Mae’r Adran Dysgu yn y Gweithle yng Ngholeg Harlech yn goresgyn yr holl rwystrau sy’n bodoli er mwyn mynd â dysgu allan i fywydau pob dydd ein haelodau undeb. Mae’r ymrwymiad cryf hwn, a’r gred y dylai dysgu, addysg a hyfforddiant fod ar gael i bob oedolyn, o fudd mawr i unigolion, eu teuluoedd a’n cymunedau.

Darparwyr addysg yng Ngogledd Cymru yn cael y graddau gorau yng Nghymru

Cafodd y bartneriaeth sydd ar waith yng Nghonwy rhwng Coleg Llandrillo, CAG Coleg Harlech, Prifysgol Cymru Bangor a Choleg Llysfasi ganmoliaeth uchel gan arolygwyr Estyn yn ddiweddar.

Cafodd y darparwyr y graddau uchaf yng Nghymru, gan gynnwys gradd 1 ar gyfer Datblygu Cymunedol, Addysg Oedolion a Chymraeg i Oedolion.

Prosiect Addysg Gymraeg a Dwyieithog

Mewn cydweithrediad â’r Mentrau Iaith, rydym wedi sicrhau prosiect gwerth £179,000 i hyrwyddo addysg gymunedol alwedigaethol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Rhagwelir y gall ein cynlluniau gyfrannu at gynnydd sylweddol mewn addysg gymunedol arloesol a blaengar i oedolion. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Dafydd Rhys ar 01248 353254

Coleg Harlech yn Croesawu Myfyrwyr AU

Mae wyth dysgwr aeddfed eleni wedi dewis dilyn blwyddyn gyntaf eu cwrs gradd Astudiaethau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor yng Ngholeg Harlech.
Meddi Nicki Walker
“Cyn dod i Goleg Harlech, roeddwn yn arfer rhedeg busnes glanhau bychan. Ar ôl treulio blynyddoedd lawer yn codi teulu ac yn gweithio’n galed yn gorfforol, penderfynais ei bod yn bryd i mi ddechrau defnyddio fy mhen yn hytrach na’m corff.
Penderfynais dreulio blwyddyn gyntaf fy nghwrs gradd yng Ngholeg Harlech, gan fod hyn yn ddelfrydol i rywun fel fi sydd wedi bod allan o addysg am gyfnod hir. Mae’n llawer mwy cartrefol na’r Brifysgol ac mae’r tiwtoriaid yn gallu cynnig mwy o gefnogaeth. Mae dod i Goleg Harlech wedi cynnig cyfoeth o gyfleoedd i mi na fyddwn wedi meddwl eu bod yn bosibl flwyddyn yn ôl.”

Lansio llyfr y Canmlwyddiant

Ysgrifennwyd llyfr sy’n adrodd hanes CAG o’r cychwyn cyntaf fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant y Gymdeithas. Dywed Glenys Kinnock yn y rhagymadrodd:
“Mae’n bleser gennyf groesawu’r llyfr hwn sy’n adrodd hanes brwydrau’r arloeswyr yn ogystal â’u llwyddiannau, sy’n sôn am weledigaeth ac ymroddiad ac sydd, drwy dystiolaeth bersonol, yn dangos yn eglur waith Coleg Harlech a CAG o safbwynt newid bywydau pobl ac yn ein hatgoffa eto o’r cyfraniad y maent wedi’i wneud i gymdeithas sifil yng Nghymru. Mae CAG bob amser wedi galluogi dynion a merched i wynebu problemau cyfoes pwysig; mae angen hyn heddiw cymaint ag erioed, ac mae’n haeddu cefnogaeth lawn yr asiantaethau ariannu.”
I gael copïau o’r llyfr Changing Lives a olygwyd gan Joe England (cyn Warden Coleg Harlech), cysylltwch â Iona Jones ar 01766 781925

Anrheg pen-blwydd i David wrth iddo ddychwelyd i Goleg Harlech.

Yn 2004, penderfynodd David Gwinnett, ac yntau’n 56 oed, fod yr amser wedi dod i roi’r gorau i’w swydd fel peintiwr arwyddion a chofrestru yng Ngholeg Harlech i astudio Celf a Dylunio. Roedd David wedi bod yn arfer peintio er mwyn mynd â’i feddwl oddi ar bethau, ond pan ddaeth i Goleg Harlech magodd yr hyder angenrheidiol i roi ei syniadau haniaethol ar bapur.

Ers gadael Coleg Harlech mae David wedi sefydlu stiwdio yn ei ardd, ac mae’n gallu treulio’r rhan fwyaf o’i amser yn peintio

Mae’n falch o fod yn ôl, y tro hwn yn arddangos ei waith yng nghyntedd Theatr Harlech. Mae hefyd yn cael ei ben-blwydd, ac felly roedd hyn yn anrheg wych.

Pryd Blasus i Bensiynwyr

Gwnaed pryd tymhorol i bensiynwyr yn Llangefni fel rhan o’r prosiect bwyta’n iach yn y dref.
Mae saith rhiant o Ward Tudur wedi bod yn dilyn cwrs Coginio 30 wythnos, sef “Hwyl a Hyder drwy Goginio” gyda CAG Coleg Harlech fel rhan o gynllun a gefnogir gan Gymunedau’n Gyntaf a Medrwn Môn.
Y Nadolig diwethaf, darparwyd pryd tri chwrs yng Nghlwb Pêl-droed Llangefni ar gyfer tua 60 o breswylwyr hŷn o’r ward.

Meddai Susan Condra, cydlynydd Cymunedau’n Gyntaf yn Ward Tudur:
"Roeddynt yn awyddus iawn i drefnu’r cinio hwn ac mae wedi golygu llawer o waith gan fod popeth wedi cael ei wneud gartref. Roedd y pensiynwyr a ddaeth yn werthfawrogol iawn.”

"Byddant yn awr yn parhau â’r cwrs coginio ymarferol er mwyn ennill cymhwyster Rhwydwaith Coleg Agored.”

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica