Pennaeth yw’r uchaf yn y dosbarth am Gymraeg

Mae gwobr bwysig o fewn cyrraedd pennaeth ysbrydoledig ysgol bentref.

Mae Jennie Lewis wedi cael ei henwebu ar gyfer un o Wobrau Ysbrydoli NIACE am ei gwaith yn hybu’r iaith Gymraeg yn Ysgol Nannerch.

Cymerodd Jennie drosodd fel pennaeth yr ysgol, lle mae 72 o ddisgyblion, dair blynedd yn ôl, ychydig cyn arolygiad gan Estyn a argymhellodd y dylid gwneud mwy i hybu’r defnydd o’r iaith yn yr ysgol cyfrwng Saesneg.

Cysylltodd â Chymdeithas Addysg y Gweithwyr Coleg Harlech i sefydlu grwp o ddysgwyr ymhlith y rhieni y byddai hi ei hun yn rhan ohono, a bu’r canlyniadau y tu hwnt i bob disgwyl.

Cafodd y grwp cyntaf o rieni a staff ei ffurfio yn 2010 a fis Medi diwethaf, yn dilyn llwyddiant y dosbarth gwreiddiol, sefydlwyd ail ddosbarth i ddechreuwyr.

Mae’r ddau grwp yn dilyn cyrsiau Cymraeg i’r Teulu Coleg Harlech sy’n galluogi dysgwyr i ganolbwyntio ar ddysgu ymadroddion a geirfa ymarferol.

Y nod yn y pen draw yw helpu rhieni a staff i helpu’r plant i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol, a chryfhau’r cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol.

Gan ei bod hi mor ysbrydoledig a brwdfrydig, mae Jennie wedi cael ei henwebu gan Meinir Tomos Jones, cydlynydd Coleg Harlech ac un o’r tiwtoriaid, ar gyfer categori Dysgu’r Teulu Gwobrau Ysbrydoli NIACE eleni.

Trefnir y gwobrau gan NIACE (Sefydliad Cenedlaethol Addysg Barhaus Oedolion) Cymru a Lloegr a chânt eu cyflwyno i gydnabod cyfraniadau rhagorol i addysg oedolion.

“Yn lle creu polisïau neu ganllawiau ar gyfer defnyddio’r Gymraeg yn yr ysgol, mae Jennie wedi gweithredu’n uniongyrchol, ac mae hyn wedi arwain at godi statws yr iaith,” meddai Meinir. “Mae hi wedi sicrhau bod rhieni yn ogystal â phlant yn cael cyfle i ddysgu’r iaith drwy greu’r amodau angenrheidiol, ac mae hyn wedi bod o gryn fudd i bawb.”

“Mae hi’n enghraifft berffaith o ddysgwr yn arwain drwy esiampl ac mae ei hawch i fynychu’r cwrs yn brawf o’i phenderfyniad i sicrhau bod teuluoedd Ysgol Nannerch a’r gymuned ehangach yn gallu mwynhau’r Gymraeg.”

Dywedodd Gaynor Selwyn, athrawes ddosbarth sydd hefyd yn mynychu’r dosbarthiadau, fod y disgyblion hynny yr oedd eu rhieni’n dysgu’r iaith eu hunain yn ddysgwyr Cymraeg llawer mwy hyderus a datblygedig.

“Pentref Saesneg iawn yw Nannerch ond mae’r ymateb wedi bod yn rhyfeddol,” dywedodd.

Nododd Meinir: “Mae’n anhygoel beth sydd wedi cael ei gyflawni. Roeddwn i’n poeni i ddechrau a fyddai yna ddigon o ddiddordeb i gyfiawnhau cynnal dosbarth.”

Mae cyrsiau Coleg Harlech wedi bod mor llwyddiannus fel bod ysgolion eraill Sir y Fflint, gan gynnwys Ysgol Parc Cornist yn y Fflint, wedi dod i Ysgol Nannerch i asesu a allent hwy wneud yr un fath.

Meddai Jennie, y mae ei merch yn mynychu ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg: “Yn dilyn adroddiad Estyn fe fuom yn edrych ar ffyrdd o gynnwys y gymuned a mynegodd y rhieni ddymuniad i gael mwy o Gymraeg, ond mae wedi fy synnu faint o bobl sydd wedi ymateb ac wedi dal ati hefyd.

“Mae’r effaith gadarnhaol mae’r dosbarthiadau i rieni wedi’i chael ar eu plant yn drawiadol iawn.

“Mae’r dosbarth yn canolbwyntio ar Gymraeg llafar ymarferol gyda phwyslais ar ymadroddion hanfodol i’w defnyddio gyda phlant, ac mae hyn wedi rhoi mwy o hyder i mi yn bersonol i ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destunau naturiol drwy’r ysgol yn hytrach nag yn y dosbarth yn unig,” meddai.

Er ei bod hi’n falch iawn o gael ei henwebu ar gyfer y wobr, mae ganddi un uchelgais o hyd ar gyfer ei disgyblion.

“Beth hoffwn ei weld yn fwy na dim ydy bod rhai o’n plant yn teimlo’n ddigon hyderus i symud ymlaen i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg,” eglurodd. “Bydd yn wych os bydd y dosbarth wedi rhoi hyder i’r rhieni i gymryd y cam yma.”

Mae Trefor Fôn Owen, Pennaeth Coleg Harlech, wrth ei fodd bod Jennie wedi cael ei henwebu.

Meddai: "Mae Jennie’n enghraifft ardderchog o sut y gall pennaeth rhagweithiol a brwdfrydig wneud gwir wahaniaeth.

"Rydyn ni’n dymuno’n dda iddi a byddwn yn croesi ein bysedd drosti.”


rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica