Prosiect arloesol ar y rhestr fer ar gyfer prif wobr

open minds award nomination coleg harlech weaMae prosiect addysgol arloesol i helpu pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl yn cael ei ystyried ar gyfer gwobr bwysig.

Mae prosiect Meddwl Agored CAG Coleg Harlech ar y rhestr fer yng Nghategori Arfer Cynhwysol Gwobrau Colegau Cymru 2012.

Yn ôl Sarah O’Connell Jones, Rheolwr y Prosiect, mae’r cynllun yn cael croeso mawr gan ddysgwyr ar hyd a lled Gogledd Cymru.

Meddai: “Mae gan CAG Coleg Harlech hanes hir o weithio efo dysgwyr sydd wedi’u cau allan yn gymdeithasol, sydd wedi’u difreinio neu’n sy’n cael eu dosbarthu’n anodd eu cyrraedd.
“Fel sefydliad rydyn ni bob amser wedi ymdrechu i fod yn groesawgar a chefnogol i ddysgwyr sy’n wynebu rhwystrau i gyflawni eu potensial.

“Ond mae’n cael ei gydnabod bod yna rwystrau ychwanegol i ddysgu os oes gan unigolyn afiechyd meddwl neu iechyd meddwl gwael.

“Ar ôl sylweddoli bod angen strategaeth glir i fynd i’r afael â’r mater yma, llwyddodd CAG Coleg Harlech i ennill grant o’r Gronfa Loteri Fawr ar gyfer y Prosiect Meddwl Agored.”

Ychwanegodd Sarah: “Bu’r prosiect ar y gweill ers bron tair blynedd bellach ac mae wedi bod yn anhygoel o lwyddiannus, ac mae’n fraint fawr i ni gael ein rhoi ar y rhestr fer ar gyfer gwobr yng Ngwobrau Colegau Cymru 2012 yn y Categori Arfer Cynhwysol.

“Rydw i’n falch iawn o’n cyflawniadau sy’n ganlyniad i ymrwymiad ein tiwtoriaid a’r asiantaethau y cydweithiwn efo nhw.

“Beth yr ydyn ni’n ei wneud yn y bôn ydy gweithio efo pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl neu sydd mewn perygl mawr o ddatblygu problemau iechyd meddwl.

“Gweithiwn efo cleifion mewnol ac allanol i gyflwyno cyrsiau ar bynciau mor amrywiol â garddio, ffotograffiaeth ddigidol, cyfrifiaduron a TG, a’r celfyddydau.”
Bu’r Prosiect Meddwl Agored yn gweithio gyda dysgwyr yn Nhan y Castell, Uned Adfer Iechyd Meddwl yn Rhuthun.

Meddai Sarah: “Roedd gan Dan y Castell ddarn o dir wrth ymyl yr Uned ac aeth y dysgwyr, ynghyd â thiwtor ymroddgar, ati i ddatblygu’r tir ac maen nhw erbyn hyn yn tyfu blodau a llysiau.

“Mae’r prosiect yma wedi bod yn llwyddiant mawr ac wedi ein helpu i gyrraedd dysgwyr sy’n anodd eu cyrraedd. Hyd yn oed wedyn, rydyn ni wedi cael ein syfrdanu gan yr hyn sydd wedi’i gyflawni.”

Mae’r Prosiect Meddwl Agored hefyd yn darparu cyrsiau cyfrifiadurol a TG, yn ogystal â chyrsiau garddio a chelfyddydau, ar gyfer cleifion mewnol yn Uned Ablett Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, cyrsiau garddio ar gyfer cleifion mewnol yn Uned Hergest, Ysbyty Gwynedd, Bangor a chyrsiau ffotograffiaeth ddigidol ar gyfer cleifion mewnol yn Ysbyty Bryn y Neuadd, Llanfairfechan.

Yn ogystal â gweithio gyda chleifion mewnol, mae’r Prosiect Meddwl Agored yn cydweithio â chanolfannau adnoddau iechyd meddwl ledled Gogledd Cymru.

Cefnogir asiantaethau eraill hefyd, megis Camau Nesaf Sir y Fflint, Hafal Wrecsam a chymdeithasau tai megis Cymdeithas Tai Clwyd Alun a Thai Gogledd Cymru.

Meddai Sarah: “Mae gan y tîm Meddwl Agored wybodaeth helaeth am faterion iechyd meddwl a’r sgiliau i hwyluso cyfleoedd dysgu o fewn sefyllfaoedd cymunedol.

“Blaenoriaeth bennaf y Prosiect Meddwl Agored oedd sicrhau bod gan yr holl diwtoriaid gydymdeimlad a dealltwriaeth mewn perthynas â materion iechyd meddwl.”

Mae Trefor Fôn Owen, Pennaeth CAG Coleg Harlech, wrth ei fodd bod y Prosiect Meddwl Agored yn cael ei gydnabod.

Meddai: “Mae mor fanteisiol i’n dysgwyr allu cyrchu dysgu hyblyg mewn sefyllfa briodol efo tiwtor sy’n cydymdeimlo efo nhw. Gall y dysgwyr gael hwyl wrth gymryd rhan mewn profiad dysgu cadarnhaol.
“Hefyd mae hunanhyder a sgiliau cymdeithasu’r dysgwyr yn gwella, maen nhw’n datblygu sgiliau penodol ac maen nhw’n cymryd mwy o ddiddordeb mewn cyfleoedd dysgu.
“Fe fyddwn ni’n darganfod a fuon ni’n llwyddiannus yng Ngwobrau Colegau Cymru 2012 pan gynhelir y seremoni wobrwyo yn Venue Cymru, Llandudno.

“Rydyn ni’n croesi bysedd ond mae gennym bob ffydd yn y Prosiect Meddwl Agored sydd yn ein tyb ni wedi cynyddu ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl yn CAG Coleg Harlech a’r gymuned ehangach.”

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica