Bwrdd WEA Cymru

Rheolir WEA Cymru gan Gyngor o 20 person – 9 llywodraethwr wedi’u hapwyntio ac 11 wedi’u hethol. Mae’r sawl a etholwyd yn cynnwys llywodraethwyr o blith y staff ac ymhlith ein dysgwyr, a chynrychiolwyr ein canghennau, aelodau unigol, mudiadau cysylltiedig a Fforymau Dysgwyr. Mae pump o aelodau’r Cyngor wedi’u hethol gan ein Fforymau Rhanbarthol. Rôl y Cyngor yw cynnig arweiniad cyffredinol ac archwiliad: yn sicrhau bod y Gymdeithas yn cwrdd â’i chenhadaeth a’i phwrpas gan gadw at ei hegwyddorion a’i gwerthoedd, ac ar yr un pryd yn glynu wrth amodau’r cyrff sydd yn ei hariannu.Ar gyfer cofnodion cyfarfod y Cyngor...

Mae gan y Cyngor saith o bwyllgorau ble mae’n dirprwyo rhan o’i awdurdodau – archwilio a llywodraethiant corfforaethol, cyllid a phwrpasau cyffredinol, staffio, cwricwlwm, ansawdd a phrofiad y dysgwyr, y mudiad gwirfoddol, a chwilio. Mae’r pwyllgorau hyn wedi’u ffurfio gan lywodraethwyr ac aelodau cyfetholedig gydag arbenigaeth benodol. Maent yn cynghori ac yn cyflawni argymhellion i’r Cyngor ar ddatblygu rheolaeth strategol a pholisïau. Maent yn ceisio sicrhau fod llais y dysgwyr yn ganolog, ac yn monitro cynlluniau gwaith i wneud yn siwr fod WEA Cymru yn cwrdd â’i thargedau, yn ariannol iach ac yn cydymffurfio gyda rheoliadau cyfreithiol a chyllidol.

I gael rhagor o aelodaeth pwyllgorau fanylion ...

Cadeirydd Annibynnol Rob Humphreys Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru
Annibynnol Gerry Jenson Cyn Is-Brifathro Coleg Llandrillo
Annibynnol Prif Weithredwr Helen Mary Jones Youth Cymru a chyn Aelod o’r Cynulliad

Cyn Gadeirydd CAG(G) Coleg Harlech
Jon Parry Aelod o staff y Coleg Milfeddygol Brenhinol, Llundain
Cyn Lywodraethwr CAG(G) Coleg Harlech Alison Hill Cyfarwyddwr Partneriaeth Parc Caia, Wrecsam
Cyn Gadeirydd CAG De Dr Jeremy Gass Darlithydd AU mewn datblygu cymunedol. Cyn Bennaeth Prifysgol Gymunedol Cymoedd Dwyrain Cymru
Cyn Gadeirydd Pwyllgor Profiad Dysgwyr CAG De Viv Davies Cyn Bennaeth y Ganolfan Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Casnewydd
Cyn Lywodraethwr CAG De Chris Franks Cyn Aelod o’r Cynulliad
Swyddog Gweithredol Maggi Dawson MBE Prif Weithredwr WEA Cymru. Cyn Ysgrifennydd Cyffredinol CAG De
Clerc – rhannu swydd Stephen Thomas/Lisa Parkhouse Cyn glercod CAG De a CAG(G) Coleg Harlech
Lywodraethwyr Toni Schiavone  

Cathy Clark  

Graham Price  

Derek Edwards  

Nigel Davies  

Jenni Jones-Annetts  

David MacManus  
  Phil Elias  
Lywodraethwyr Staff June Jeremy  

Nick Taylor  

Gwybodaeth bellach :

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan :
Cath Dawkes, Cynorthwy – ydd Personol i’r Prif Weittiredwr, 029 20 235277, email
Lisa Parkhouse, Clerc y Corff Llywodraethu, safle Harlech, email
Stephen Thomas, Cerc y Corff Llywodraethu, safle Cardiff, email

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica