YNGHYLCH WEA CYMRU

Daeth WEA Cymru i fodolaeth ar 10fed Ionawr 2014 drwy'r uniad rhwng Coleg Harlech WEA(G) a WEA De Cymru.

Mae’r WEA yn fudiad addysg oedolion democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, yn ymroddedig i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o’r ansawdd orau, drwy ddull cydweithredol, gan weithio ledled Cymru.

Datganiad Cenhadaeth
Gwella cyfleoedd bywyd oedolion a phobl ifanc drwy gyflwyno addysg o ansawdd uchel sy’n hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol, cyflogadwyedd, cyfoethogi diwylliannol, cyfiawnder cymdeithasol ac iechyd a lles gan roi ystyriaeth ddyladwy i’r iaith Gymraeg a’i diwylliant ac amrywiaeth cymunedau yng Nghymru.

Pwrpas
Grymuso unigolion, drwy ennill hyder, sgiliau a gwybodaeth, fel y gallant chwarae rhan weithredol a democrataidd mewn cymdeithas yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Gweledigaeth
Ein gweledigaeth yw bod yn brif ddarparwr dysgu cymunedol a dysgu yn y gweithle i oedolion yng Nghymru, gyda rôl strategol gref o fewn Dysgu Cymunedol i Oedolion.

Egwyddorion
Cynnwys dysgwyr, gwirfoddolwyr, canghennau, aelodau a phartneriaid eraill yn y canlynol:

• Dylanwadu ac ymgyrchu ar ran oedolion a phobl ifanc sy’n ddysgwyr
• Chwalu rhwystrau sy’n atal dysgu
• Bod yn ymatebol i ddysgwyr, unigolion, cyflogeion a chymunedau
• Gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau
• Hyrwyddo dysgu am oes
• Newid a chyfoethogi bywydau drwy ddysgu - ar lefel unigolion a chymunedol ac yn y gweithle
• Cyfoethogi bywyd dinesig a diwylliannol Cymru
• Hyrwyddo’r iaith a’r diwylliant Cymraeg
• Datblygu syniadau a dulliau o ran addysg oedolion
• Gweithio ochr yn ochr â strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol allweddol
• Hyrwyddo addysg oedolion ledled byd

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica